Emissiemetingen

Verplichte periodieke controles in het kader van de milieuwetgeving (VLAREM) voor industriële processen en verbrandingsketels.

Bij deze metingen kunnen o.a. onderstaande parameters gemeten worden: 

  • Continue registratie van O2, CO2, CO, SO2, NOx
  • Stofbemonstering
  • Anorganische gasvormige chloriden, fluoriden, SOx
  • Chloor
  • Zware metalen (Cd, Pb, Cr, Ni...)
  • Specifieke organische componenten (VOS): apolaire (benzeen, tolueen, styreen…) en polaire verbindingen (aceton, ethanol, isopropanol…)
  • Totale organische koolstof (TOC)